Nasza Misja

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Podejmowanie i prowadzenie działań propagujących ideę wielopłaszczyznowej współpracy Polska – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) przede wszystkim w zakresie wymiany gospodarczej, rozwoju współpracy naukowej i naukowo-badawczej oraz wzajemnej wymiany i rozwoju technologii. Stowarzyszenie podejmuje także działania wspierające o charakterze edukacji, promocji, kulturalne i temu podobne o ile mają one wpływ na budowanie obecnych i przyszłych relacji pomiędzy RP i USA w wymienionym wyżej zakresie.

2. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów właściwych dla przedmiotu działania Stowarzyszenia.

3. Ułatwianie wymiany informacji między członkami Stowarzyszenia i informacji o działalności Stowarzyszenia z otoczeniem zewnętrznym.

4. Przygotowanie, analiza i opiniowanie dokumentów określających kierunki rozwoju współpracy RP – USA.

5. Proponowanie i propagowanie własnych rozwiązań i inicjatyw w obszarze wspierania
działań mających na celu budowanie wielopłaszczyznowej współpracy Polska – USA w zakresie ogólnokrajowym i regionalnym oraz w obszarach branżowych ze szczególnym uwzględnieniem sektorów nauki, przedsiębiorczości i innowacji oraz edukacji.

6. Organizowanie narad, seminariów i konferencji w tym w szczególności o charakterze międzynarodowym.

7. Organizowanie i wspieranie wydarzeń o charakterze promocji Polski w USA i USA w Polsce.

8. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji współpracy gospodarczej, naukowej, naukowo-badawczej i szeroko rozumianej edukacji.

 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działań związanych z celami Stowarzyszenia.

2. Działania na rzecz promocji współpracy oraz rozwijanie kontaktów i bieżących relacji między członkami Stowarzyszenia oraz innymi podmiotami polskimi a ich odpowiednikami w USA.

3. Organizowanie wykładów, konferencji, sympozjów, imprez kulturalnych i artystycznych w celu propagowania celów Stowarzyszenia. Także występowanie w roli współorganizatora, promotora, sponsora wspierającego.

4. Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia.

5. Promocję i organizację wolontariatu.

6. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój sektora MSP w tym szczególnie w zakresie współpracy międzynarodowej, eksportu i importu, ochrony i wymiany własności intelektualnej.

7. Współdziałanie z samorządami, administracją rządową i samorządową oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

8. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

9. Propagowanie i edukację w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i wymiany naukowej w relacjach Polska-USA.

10. Pozyskiwanie funduszy wspierających działania statutowe Stowarzyszenia w kraju i za granicą.

11. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi i realizacji statutowych celów.

Golden Sponsor

Sponsors

Corporate Members

Organizacje

Zapisz się do newslettera